Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

WWH story

Broedplaatsen verbreden de welvaart!

WWH lab, WWH story, WWH the building

Gebiedsontwikkeling toekomst

WWH lab, WWH placemaking, WWH story, WWH the building

Feestelijke aftrap 5 jaar Tramkade

bewoners WWH, WWH placemaking, WWH story

1 sept – 15 okt Zuurstof voor de stad

WWH club, WWH food, WWH lab, WWH placemaking, WWH shop, WWH story

Samen komen we verder

bewoners WWH, WWH placemaking, WWH story

Expo 4 juli tot 2 aug. Nieuwe Bossche School

WWH lab, WWH story

5 jaar bestaan WWH

WWH placemaking, WWH shop, WWH story

Radio Social label

WWH lab, WWH story

1,5 METER HOED

WWH club, WWH story

PLAY

WWH placemaking, WWH story, WWH the building

VIVA LA VIDA

WWH club, WWH story

3 jaar van Aken -Club W

WWH club, WWH food, WWH story