Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

Wanneer zijn we open?

WWH food, WWH lab

Agenda

WWH story

Welkom

WWH story

van Aken in het werkwarenhuis

WWH club, WWH food, WWH story

Jong Cabaret Talent

WWH Event

Kunst op een unieke locatie 26 mei t/m 12 juni 2022

WWH Event

Club W met DJ Turne

WWH club

Lammerentour

WWH Event

DO GOOD market

WWH Event, WWH lab, WWH placemaking, WWH shop

Treasure Markt 8 mei

WWH Event, WWH placemaking

Sociaal shoppen

WWH shop

Do- 5 mei Bevrijdingsdag

WWH Event

VR 6 mei 

WWH Event

Hippe markt op 2e Paasdag

bewoners WWH, WWH Event, WWH shop

Koningsnacht

WWH club, WWH Event

programmeur Club W

WWH club, WWH Event