Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

WWH story

Social label shop

WWH placemaking, WWH shop, WWH story, WWH the building

Een nieuw lichtpunt!

WWH placemaking, WWH story

Eerst de mensen dan de gebouwen

WWH media/prijzen, WWH placemaking, WWH story, WWH the building

Urban Dance Floor

WWH club, WWH story

SHE’S BACK <

WWH club, WWH story

Broedplaatsen verbreden de welvaart!

WWH lab, WWH story, WWH the building

Gebiedsontwikkeling toekomst

WWH lab, WWH placemaking, WWH story, WWH the building

Feestelijke aftrap 5 jaar Tramkade

bewoners WWH, WWH placemaking, WWH story

1 sept – 15 okt Zuurstof voor de stad

WWH club, WWH Event, WWH food, WWH lab, WWH placemaking, WWH shop, WWH story

Samen komen we verder

bewoners WWH, WWH placemaking, WWH story

Expo 4 juli tot 2 aug. Nieuwe Bossche School

WWH lab, WWH story

5 jaar bestaan WWH

WWH placemaking, WWH shop, WWH story