Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

WWH story

PLAY

WWH placemaking, WWH story, WWH the building

VIVA LA VIDA

WWH club, WWH story

3 jaar van Aken -Club W

WWH club, WWH food, WWH story

Landsgrenzen over met Social label

WWH lab, WWH story

fotoshoots!

WWH story

Werken? De zomer komt eraan!

WWH food, WWH story

socialgoods

WWH shop, WWH story

Smeltkroes Van Aken

WWH food, WWH story

Kom kijken tijdens open Monumentendag

WWH story, WWH the building

In de media | opening Social label Lab

WWH media/prijzen, WWH story, WWH the building

co-productie Panama Pictures

WWH placemaking, WWH story

Koningin Máxima opent Social label Lab in het Werkwarenhuis

WWH lab, WWH media/prijzen, WWH story