Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

WWH story

Kimonotrainer

WWH story

Paul’s Planten Asiel

WWH story, WWH the building

community dag WWH

WWH story, WWH the building

hergebruik voerzakken de Heus

WWH story

transitie Social Label Lab

WWH lab, WWH story

placemaking

WWH story

instagram

WWH story

Making of Fremdkörper- studenten project Fontys Tilburg

WWH placemaking, WWH story

slopen en daarna bouwen

WWH lab, WWH story, WWH the building

De Pub komt helpen

WWH story

Transitie, slopen en verbouwen fase 2

WWH lab, WWH story, WWH the building

personeel

WWH food, WWH story