Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

WWH lab

Wanneer zijn we open?

WWH food, WWH lab

transitie Social Label Lab

WWH lab, WWH story

slopen en daarna bouwen

WWH lab, WWH story, WWH the building

Social Label Publiekscollege #6

WWH lab, WWH placemaking

Transitie, slopen en verbouwen fase 2

WWH lab, WWH story, WWH the building

TAAI TAAI tot 11 december expo

WWH lab, WWH placemaking

Onderdeel van Innovatief Brabant

WWH lab, WWH story

Werken aan “gesamtkunstwerk’

WWH lab, WWH story, WWH the building

WWH pop-up Milaan

WWH lab, WWH shop, WWH story

De Zorgzame Stad

WWH lab, WWH placemaking

Werkwarenhuis placemaking

WWH lab, WWH the building

Experiment – Making of

WWH club, WWH lab